1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

To Protect the body is to protect the land
Beskrivning

I Konsthallen Trollhättans första utställning 2018 presenteras konstnären Chuyia Chia som redan under vernissagedagen kommer att påbörja sitt performanceverk Shelter. Detta verk är en pågående performance och ett centralt verk i utställningen To protect the body is to protect the land. Under utställningensperiodens inledande 2-3 veckor kommer vi att kunna följa Chuyia Chias performance dagligen, till dess att verket slutförts.Shelter och Leek Warrior-serien, som också ingår i utställningen, är en fortsättning och en vidareutveckling av verket Knitting the Future som utfördes på Singapore Biennalen 2016. Där använde hon purjolök som material för att, under fem veckor, inför biennalpubliken, sticka en rustningslik- nande dräkt. I denna tidskrävande performance som innefattar skärande, torkning, bindning, handsömnad, vävning och stickning skapas ett starkt kroppsskydd av ett bräckligt material. En symbolisk process som rustar människan för en okänd framtid.Chuyia Chia reflekterar i sitt konstnärskap kring frågor som rör kultur, mat och hälsa med utgångspunkt i sitt eget intresse för odlande och skapande. Kultivering blir för henne en rituell process som ger inspiration och som leder till ett ökat medvetande om den omgivande miljön. Utställningen To protect the body is to protect the land kan härmed ses som ett ekosystem i sig själv. Ett system som bevarar balansen mellan människa och natur.I de av hennes verk som berör framtidens mat och traditionellt odlande ställs också kritiska frågor om människans manipulation av odlingsmiljöer och genetiskt manipulerad mat (GMO). Förutom verket Shelter innehåller utställningen även, fotografier, installationer och dokumentationer av tidigare utförda performancekonstverk.Chuyia Chia, född 1970 i Malaysia, flyttade i slutet av 1990-talet till Singapore och är idag bosatt och verksam i Göteborg. Studier i måleri ledde henne vidare till att idag huvudsakligen arbeta med performance- och installationskonst.Chuyia Chias konstnärliga riktning har formats av sin identitet som invandrare, vilket gett hennes ett vidgat globalt perspektiv. I sitt konstnärskap lägger hon därför särskild uppmärksamhet på miljöansvar och mat, med fokus på relationer och kommunikation mellan människor. Hennes perspektiv är ofta hur kroppen kan uttrycka dessa sammanhang och kommunicera kunskap och känslor till betraktaren. Hon har deltagit i internationella utställningar, festivaler och evenemang i mer än 32 länder.English:

Konsthallen Trollhättan presents Chuyia Chia in the first exhibition of year 2018. The artist will begin her performance installation ‘Shelter’ during the opening day. The performance is an ongoing duration performance and the central work of the exhibition, ‘To Protect the body is to protect the land’. During the opening hours of 2 -3 weeks in the exhibition we will be able to follow Chuyia Chia\\\'s performance daily, until the work is completed.The Shelter and Leek Warrior series that included in the exhibition are a continuation and further development of ‘Knitting the Future’ commissioned by the Singapore Biennale 2016. There she used allium vegetable, leek as a material for a five-week-long duration performance in front of the biennial crowd knitted a armour-like suit.

The material is fragile, but the action created a resistance in mind, in conquering the power outside one’s control. Turning leek into wearable material also changing our thought about food. The process includes cutting, drying, tying, hand sewing, weaving, and knitting, eventually a suit to protect the body to our unknown future.Chuyia Chia reflects in her works of issues that related to culture, food and health, starting with her own interest in cultivation and creativity. Cultivation becomes a ritual process for her that gives inspiration and leads to an increased awareness of the surrounding environment. The exhibition ‘To protect the body is to protect the land’ can thus be seen as an ecosystem in itself, a system that maintains the balance between human and nature.In those of her works, she concerns the future of food chain and traditional cultivation, critical questions towards ethical practice and agenda of human manipulation of culture and genetically engineered food (GMOs).

Besides the performance installation work ‘Shelter’, the exhibition also contains photographs, installations and documentation of previously performed performance artworks.Chuyia Chia, born 1970 in Malaysia, moved to Singapore in the late 1990s and is currently lives and works in Gothenburg. Her artistic training is originally painting, but her main artistic practice is now within the realm of performance and installation art. Chuyia Chia\\\'s artistic direction has been shaped by her identity as an immigrant, which gave her an expanded global perspective. In her artistic work, she therefore places special attention on environmental responsibility and food, focusing on relationships and communication between people. Her perspective is often how the body can express these contexts and communicate knowledge and feelings to the viewer. She has participated in international exhibitions, festivals and events in more than 32 countries.