1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

KOREOARTscape
Beskrivning

KOREOARTscape(eng below)

KOREOARTscape är åtta koreografiska kortfilmer på åtta olika platser i Göteborg av och med Benedikte Esperi. Titeln är en sammanslagning av de svenska och engelska begreppen Koreografi – Art – Cityscape. Dansfilmerna har ingen inbördes ordning eller linjär berättelse, men ett återkommande objekt syns i alla filmerna. Filmerna projiceras utomhus mellan 30:e nov – 27:e dec 2017.

Under tillkomsten av verket har Esperi valt att återvända till platser där några av hennes tidigare verk framförts live. Hon beskriver det som ett besök i sitt eget konstnärskap och det blir ett sätt att synliggöra det egna arkivet av en tillfällig och flyktig konstform där kroppen är mediet.

KOREOARTscape är ett subjektivt utforskande av svensk samhällskontext, nutida koreografi, offentlig konst och platsers historia. Upprinnelsen till verket är Esperis drivkraft att ifrågasätta vilka kroppar och konstformer som tar plats i det offentliga rummet. Hon vill särskilt ifrågasätta och demontera strukturerna för hur den kvinnliga kroppen representeras, presenteras och styrs av kulturella och ekonomiska mekanismer.

Esperi önskar skapa ett samtal, i och om offentliga rummet, där mötet mellan konstverket och betraktaren får utgöra tillfälliga ”rumstider” som diskuterar var och hur individer ska kunna ges och ta plats med sina kroppar i offentliga rum.

Benedikte Esperi – Konstnärlig ledare, interdisciplinär performancekonstnär, koreograf och gästlärare vid konstnärliga institutioner.
Motsättningar, motståndsrörelser, maktstrukturer och konstnärlig frihet/autonomitet är ideologisk utgångspunkt och underlag för konstnärligt innehåll i hennes verk. Hon vill utmana och utforska gränserna för koreografi och kroppars maktpositioner i ett delat rum.

English
KOREOARTscape contains eight Choreographic short films at eight locations in Gothenburg with and by Benedikte Esperi. The title is a merging of the Swedish and English concepts Koreografi – Art – Cityscape. The dance films are not ordered and have no linear storyline, but one specific object is seen in all the videos. The videos are projected outdoors during 30th of Nov until 27th of Dec 2017.

During the process, Esperi has chosen to re-visit some of the places where her previous works were performed live. She describes the work as a visit to her own artistry and a way to visualize her own archive of temporary, ephemeral and volatile art forms where the body is the medium.

KOREOARTscape is a subjective exploration of the Swedish society, contemporary choreography, public art and site-specific history. The origin of the work is Esperi’s interest in which bodies and art forms are represented in the public space. She explicitly wants to challenge and dismantle how the female body is represented, presented and conducted by cultural and economic mechanisms.

Esperi aim to create dialogues, in and about public space, where the encounter between the artefact and the viewer may constitute temporary ”space times” for conversations scrutinizing where and how citizens can be given and claim a place in public space.

Benedikte Esperi – Artistic director, interdisciplinary performance artist, choreographer and lecturer. Her ideological stands and artistic practice focuses on contradictions, activist’s movements, power structures and artistic freedom / autonomy. Her intention is to challenge and explore the boundaries of choreography and corporeal positions in shared societies/public realms.

”The predominance of performative, ritual and choreographic modes of social cohesion in a given society does not necessarily lead to the emergence of a critical vocabulary for articulating or critiquing that society’s choreography. Indeed, it seems that some distance-the distance of cross-cultural transmission and translation, perhaps-is necessary if such a critical discourse is to arise.” – Andrew Hewitt , Social Choreography

Feedback and peer group: Ami Skånberg Dahlstedt, Dave Beech, Mick Wilson, Frida Klingberg, Kristin Ylikiiskilä Broberg & Daniel Terres

Media, press, contact and info:
ONYX Kulturproduktion info@onyxkulturproduktion.se

Funded and commissioned by
Konstnärsnämnden
Göteborg stad
Vasakronan
Parkering Göteborg
SUSTEM AB
Dansverk

Genomförs i samarbete med
ONYX Kulturproduktion
Saltet på Ringön
Danzlagret
Julstaden Göteborg
Sälta Fastighet AB
Akademin Valand
Stadsmuseet Göteborg
Göteborgslokaler
Teater Trixter
Castellum

Följ projektet på Instagram
@koreoartscape #koreoartscape

Ladda ned kartan för att hitta platserna via Google / Download a map to find the videos through Google Maps