1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Artist residency - Inga Gerner Nielsen
Beskrivning

- - For information in english, scroll down - -

Konstnärsresidens på Boy konsthall - Inga Gerner Nielsen kommer under augusti och början av september befinna sig på Boy konsthall för att utveckla sitt verk My Protestant Origins & Catholic Fantasies.

My Protestant Origins & Catholic Fantasies kommer till genom en kombination av längtan och en aktivistisk känsla av nödvändighet. Först och främst av en djup fascination av den barocka och 'campy' dekorationen av Jungfru Maria; som den katolska kyrkan odlade fram för att locka till sig sina förlorade anhängare under en MOTREFORMATION.

Ett koncept, vilket den här performanceserien lånar som sin arbetstitel, som antyder lusten att ta med föremål från den det - till en utomstående - en mystisk värld av sinnlig poesi, kroppsliga gester och ritualer i ett till synes sekulärt och rationellt styrt samhälle.

En rörelse, som skulle kunna kanaliseras av konsten. Mer specifikt av den skandinaviska interventionistiska 'immersive performance'-konsten som Inga Gerner Nielsen har varit delaktig i att odla som en performancekonst-genre och rörelse sedan samarbetet med kollektivet Club de la Faye 2007 och Fiction Pimps 2009. Sedan dess har hon initierat projektet EMBODYING SCIENCE som ett sätt att integrera performanceinstallation i akademiska sammanhang, och att introducera kroppen och fantasin som ett medie för kunskapsproduktion.

Inga Gerner Nielsen är en dansk performancekonstnär. Hon har en BA i sociologi och MA i ‘Arts in Modern Culture’. Sedan 2007 har hon jobbat med olika performancegrupper för att starta vad hon kallar en ‘åter-förtrollning’ av vardagen. Hennes performanceinstallationer bjuder publiken att engagera sig sinnligt med olika sociologiska ämnen. 

AKTUELLT:

Öppettider i veckan - utställningens sista dagar!
 
Torsdag 13/9 15.00-19.00

 Fredag 14/9 15.00-19.00


Lördag 15/9 18.00-21.00 --> Kvällsöppet näst sista utställningsdagen. Kom och se hur utställningen förändras när solen går ner. Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg.

Söndag 16/9 12.00-14.00


Videobanner: John Salquist
x

Artist residency at Boy konsthall - The danish artist Inga Gerner Nielsen will be developing her work My Protestant Origins & Catholic Fantasies at Boy konsthall during August and the beginning of September.

My Protestant Origins & Catholic Fantasies emerges through a combination of longing and an activist sense of necessity. First of all by a deep fascination of the baroque and campy decoration of Virgin Mary; which the Catholic Church cultivated in order to attract its lost followers in the course of a COUNTER REFORMATION.

A concept, which this performance series borrows as its working title, hinting the desire to bring objects of it - to the outsider - a mystical world of sensuous poetics, bodily gestures and rituals into a seemingly secular and rationally ruled society.

A movement, which could be channeled by the arts. More specifically by the Scandinavian interventionist immersive performance art, Inga Gerner Nielsen has been part of cultivating as a performance genre and movement since co-founding the collective Club de la Faye in 2007 and Fiction Pimps in 2009. Since then she initiated the project EMBODYING SCIENCE as a way to integrate performance installation in the academic context of social science, to introduce the body and fantasy as a medium of knowledge production.

Inga Gerner Nielsen is a Danish performance artist. She has a BA in Sociology and MA in Arts in Modern Culture. Since 2007 she has been working with different performance collectives to start what she calls a re-enchantment of everyday life. 

Her performance installations invite the audience to engage sensuously with different sociological topics. A way to involve the body in a poetic mode of sociological imagination.


Banner video: John Salquist